Statut Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Spis treści
Statut
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6

Rozdział VI

MAJĄTEK ODDZIAŁU

 

§ 52

1.    Majątek Oddziału powstaje z :

1.         wpisowego i składek członkowskich;

2.         dochodów z własnej działalności;

3.         dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego;

4.         ofiarności publicznej;

5.         darowizn, spadków i zapisów;

6.         innych źródeł.

2.    Przedmiotem praw majątkowych Oddziału są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.

 

§ 53

1.    Mieniem Oddziału jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Oddziałowi.

2.    Mienie PTTK znajdujące się w posiadaniu Oddziału w dniu nabycia osobowości prawnej staje się z tym dniem mieniem tego Oddziału.

3.    3.W przypadku rozwiązania Oddziału jego mienie staje się mieniem PTTK, w stosunku, do którego w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki.

4.    W przypadku połączenia się oddziałów w jeden Oddział PTTK mienie tych oddziałów staje się mieniem Oddziału powstałego z połączenia.

5.    Koła i kluby zarządzają i korzystają z mienia Oddziału w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie koła lub klubu.

 

§ 54

Zbycie mienia nieruchomego, będącego własnością Oddziału lub pozostającego w jego użytkowaniu wieczystym, wymaga powiadomienia Zarządu Głównego, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej przysługuje prawo pierwokupu. Termin złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi trzy miesiące od dnia powiadomienia Zarządu Głównego.

 

§ 55

Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego chyba, że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

 

§ 56

Oddział może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z uchwałami Zarządu Oddziału, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 57

Do reprezentowania Oddziału i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.

 

§ 58

1.    Mienie kół lub klubów jest mieniem Oddziału i w przypadku ich rozwiązania przechodzi na rzecz Oddziału.

2.    W przypadku wydzielenia się kół lub klubów w samodzielny Oddział, ich mienie zostaje im przekazane przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński.

 

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU, PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 59

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 60

1.    Niniejszy Statut Oddziału został uchwalony przez Zjazd Założycielski Oddziału 9.12.2004 r. w oparciu o Statut Wzorcowy Oddziału uchwalony przez ZG PTTK uchwałą Nr 70/XV/2002 z 12.10.2002 r. i wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o wpisaniu do KRS.

2.    W sprawach nie unormowanych Statutem Oddziału, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, przepisy ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" oraz Statut PTTK.

 

  

Polecamy

Advertisement

Odwiedziło nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
gości