Statut Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Spis treści
Statut
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6

Rozdział V

PRZYNALEŻNOŚĆ I STOSUNEK ODDZIAŁU PTTK DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO

 

§ 45

Oddział jako terenowa jednostka organizacyjna PTTK powstaje za zgodą Prezydium Zarządu Głównego i działa na podstawie swojego Statutu uchwalonego przez Zjazd Oddziału. Statut Oddziału opiera się na statucie wzorcowym uchwalonym przez Zarząd Główny PTTK i podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego przed złożeniem do właściwego terytorialnie sądu rejonowego wniosku o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.

 

§ 46

1.    Oddział obowiązuje Statut PTTK, uchwały Walnego Zjazdu PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.

2.    Oddział podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności Oddziału z:

1.    przepisami prawa, Statutu PTTK i Statutu Oddziału,

2.    uchwałami Walnego Zjazdu PTTK, Zjazdu Oddziału oraz władz naczelnych PTTK i Oddziału,

3.    zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym oraz dotacjami celowymi przyznawanymi przez Zarząd Główny PTTK.

3.    Oddział składa Zarządowi Głównemu PTTK sprawozdania ze swojej działalności rocznej i za okres kadencji.

 

§ 47

Spory o roszczenia majątkowe pomiędzy Oddziałem a PTTK oraz pomiędzy oddziałami PTTK podlegają orzecznictwu Głównego Sądu Koleżeńskiego, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny.

 

§ 48

Oddział przekazuje do Zarządu Głównego PTTK składki na zasadach uchwalonych przez Zarząd Główny.

 

§ 49

1.    Uchwały Zjazdu i Zarządu Oddziału mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Głównego w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału lub uchwałami władz naczelnych PTTK.

2.    Zarząd Oddziału może być zawieszony przez Prezydium Zarządu Głównego w przypadku:

  1. zaniechania działalności;
  2. rażącego lub uporczywego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału;
  3. naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;
  4. działania na szkodę PTTK.

3.    Uchwała Prezydium Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia Zarządu Oddziału może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej chyba, że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

4.    Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Oddziału Prezydium Zarządu Głównego powołuje Tymczasowy Zarząd Oddziału, którego zadaniem jest:

  1. usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie;
  2. zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału celem dokonania
  3. wyboru nowego Zarządu Oddziału lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

5.    Od uchwał Prezydium Zarządu Głównego określonych w ust. 1-4 Zarządowi Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od zawiadomienia o uchwale.

 

§ 50

1.    Przynależność Oddziału do PTTK ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania Oddziału.

2.    Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3.    Oddział może być rozwiązany na wniosek Prezydium Zarządu Głównego PTTK w przypadku:

  1. zmniejszenia stany liczebnego poniżej 50 członków przez okres dłuższy niż jeden rok;
  2. zaniechania przez Oddział działalności lub gdy nie posiada on wymaganych Statutem PTTK władz i brak jest warunków dla ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż jeden rok;
  3. jeżeli działalność Oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa lub postanowień Statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i Statutem.

4.    W przypadku rozwiązania się Oddziału na podstawie uchwały Zjazdu Oddziału, jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą Zjazdu Oddziału.

5.    W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, o którym mowa w ust. 2, likwidatorem Oddziału staje się Tymczasowy Zarząd Oddziału lub likwidator powołany przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

6.    Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Oddziału.

7.    Oddział traci osobowość prawną z dniem uprawomocnienia się postanowienia właściwego terytorialnie sądu rejonowego o wykreśleniu Oddziału z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców na skutek przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

 

§ 51

1.    Oddział PTTK może na podstawie uchwały swojego zarządu połączyć się z innym Oddziałem PTTK.

2.    Zasady obowiązujące przy połączeniu się oddziałów uchwala Zarząd Główny PTTK

3.    Oddział PTTK wraz z innymi oddziałami z terenu województwa może tworzyć jednostki regionalne, programowe i środowiskowe w celu realizacji zadań określonych w § 53 ust. 2 Statutu PTTK oraz regulaminach tych jednostek.

 


 

Polecamy

Advertisement

Odwiedziło nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
gości