Statut Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Spis treści
Statut
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6

Rozdział IV

KOŁA I KLUBY PTTK

 

§ 33

1.    Jednostkami organizacyjnymi Oddziału są koła i kluby.

2.    Zarządy kół i klubów mogą przyjmować członków bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem, w którym działają.

 

§ 34

1.    Koło może być powołane uchwałą Zarządu Oddziału, jeżeli pisemną deklarację o chęci jego utworzenia zgłosi co najmniej 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2.    Koła zrzeszają członków zwyczajnych Oddziału opłacających w nich składkę członkowską PTTK.

3.    Zadaniem koła jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej.

 

§ 35

1.    Klub może być powołany uchwałą Zarządu Oddziału, jeżeli pisemną zgodę na jego powołanie zgłosi co najmniej 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2.    Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.

3.    Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenia specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku.

 

§ 36

1.    Przewodnicy PTTK zrzeszają się w kołach i klubach PTTK.

2.    Klub przewodników PTTK za zgodą Zarządu Oddziału PTTK może używać tradycyjnej nazwy "Koło Przewodników PTTK".

 

§ 37

1.    Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich, dotacji i darowizn otrzymanych za pośrednictwem Zarządu Oddziału.

2.    Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu, uchwalone przez zebrania członków tych jednostek.

3.    Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.

4.    Koła i kluby mogą prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału.

 

§ 38

Kluby mogą za zgodą Zarządu Oddziału uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i zakresie działalności.

 

§ 39

Szczegółowe zasady działania kół i klubów określają ich regulaminy uchwalone przez Zarząd Oddziału na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.

 

§ 40

1.    Władzami koła lub klubu są:

1.       walne zebranie koła lub klubu;

2.       zarząd koła lub klubu;

3.       komisja rewizyjna koła lub klubu.

2.    Kadencja władz koła lub klubu trwa 1 - 4 lat w zależności od szczegółowych postanowień regulaminu koła lub klubu.

 

§ 41

1.    Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:

1.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;

2.    rozpatrywanie wniosków członków;

3.    udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej koła lub klubu bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła lub klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu koła lub klubu wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej kadencji.

4.    wybór zarządu i komisji rewizyjnej.

2.    walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania co najmniej 7 dni przed terminem.

3.    Walne zebranie koła lub klubu jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków. W uzasadnionych przypadkach na odstępstwo od tej zasady musi wyrazić zgodę Zarząd Oddziału określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg prawomocności zebrania koła lub klubu.

 

§ 42

Uchwały walnego zebrania koła lub klubu oraz uchwały ich zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarządu Oddziału lub jego Prezydium, jeśli zostało wybrane, w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego Zjazdu PTTK, władz naczelnych PTTK oraz władz Oddziału.

 

§ 43

1.    Zarząd koła lub klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:

1.    zaniechania działalności;

2.    rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału;

3.    naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;

4.    działania na szkodę PTTK.

2.    Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu zarządu koła lub klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu i komisji rewizyjnej koła lub klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

3.    W przypadku zawieszenia zarządu koła lub klubu, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy zarząd koła lub klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania walnego zebrania koła lub klubu celem wyboru nowego zarządu.

 

§ 44

Rozwiązanie koła lub klubu uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:

1.       zaniechania działalności;

2.       spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem koła lub klubu przez okres co najmniej 1 roku;

3.       wniosku uchwalonego przez walne zebranie koła lub klubu.

 

 


 

Polecamy

Advertisement

Odwiedziło nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
gości