Statut Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Spis treści
Statut
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6

Rozdział III

WŁADZE ODDZIAŁU

 

§ 10

Władzami Oddziału są:

1.       Zjazd Oddziału

2.       Zarząd Oddziału

3.       Oddziałowa Komisja Rewizyjna

4.       Oddziałowy Sąd Koleżeński

 

§ 11

1.    Władze Oddziału, o których mowa w § 10 pkt 2 - 4 pochodzą z wyboru.

2.    Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału wymienionych w § 10 pkt. 2/ - 4/.

3.    Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK;

5.    Wybory do władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.

6.    Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

7.    Ordynację wyborczą określającą zasady wyboru delegatów na Zjazd Oddziału uchwala Zarząd Oddziału, a zasady wyboru członków władz Oddziału i ich liczbę uchwala Zjazd Oddziału.

8.    Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania jeżeli Statut Oddziału nie stanowi inaczej.

 

§ 12

Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna i Oddziałowy Sąd Koleżeński mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych.

 

§ 13

Kadencja Władz Oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą Zjazdu Oddziału.

 

§ 14

Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 15

Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:

1.       Uchwalanie Statutu Oddziału i dokonywanie jego zmian;

2.       Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego;

3.       Udzielanie na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Oddziału, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie udzielenie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz w najbliższej kadencji;

4.       Wybór członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walny Zjazd PTTK lub Regionalną Konferencję Oddziałów;

5.       Rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków Oddziału;

6.       Uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub Regionalną Konferencję Oddziałów;

7.       Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Oddziału z innym Oddziałem;

8.       Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Oddziału;

9.       W przypadku uchwały o rozwiązaniu Oddziału, powoływanie komisji likwidacyjnej Oddziału lub likwidatora Oddziału i ustalanie sposobu pokrycia kosztów likwidacji Oddziału;

10.   Podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zjazdu Oddziału.

 

§ 16

W Zjeździe Oddziału udział biorą:

1.    z głosem decydującym:

1.         w przypadku Oddziału bez kół i klubów - członkowie Oddziału:

2.         w przypadku Oddziału liczącego co najmniej dwa koła lub kluby - delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według zasad ustalonych przez Zarząd Główny i ordynacją wyborczą uchwaloną zgodnie z § 11 pkt. 6;

3.         w przypadku Oddziału, w którym działają koła i kluby, a liczącym łącznie do 200 członków, zarząd oddziału może uchwalić uczestnictwo w Zjeździe Oddziału wszystkich swoich członków (bez wybierania delegatów z kół i klubów);

2.    z głosem doradczym: członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających Oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału, przewodniczący komisji i zespołów Zarządu Oddziału oraz inne osoby zaproszone.

 

§ 17

1.    Zjazd Oddziału odbywa się raz na cztery lata chyba, że uchwałą Zjazdu kadencja władz Oddziału została skrócona do dwóch lat.

2.    O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.

3.    Zjazd Oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Oddziału.

 

§ 18

1.    Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie Zarządu Głównego PTTK, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, 1/3 członków Oddziału lub 1/3 kół i klubów Oddziału, gdy liczy on łącznie co najmniej trzy koła lub kluby.

2.    Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania.

3.    Nadzwyczajny Zjazd Oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

4.    W Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni zjazd zwyczajny chyba, że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według ordynacji wyborczej obowiązującej na ostatnim zjeździe zwyczajnym Oddziału.

 

§ 19

1.    Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału i odpowiada za swoją działalność przed Zjazdem Oddziału i władzami naczelnymi PTTK.

2.    W skład Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału. Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3.    Ponadto w skład Zarządu Oddziału może wchodzić urzędujący członek Zarządu Oddziału powołany przez Zarząd Oddziału, jeżeli nie został wybrany przez Zjazd Oddziału.

4.    Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.. Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Oddziału i jego Prezydium określa Regulamin Zarządu Oddziału uchwalony przez Zarząd Oddziału na podstawie Regulaminu Wzorcowego Zarządu Oddziału, uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.

 

§ 20

1.    Zarząd Oddziału może wybrać ze swego grona prezydium w składzie 7 osób, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i urzędującego członka zarządu, jeżeli został on powołany.

2.    Prezydium kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału.

3.    Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dziesięć razy w roku.

 

§ 21

Zarząd Oddziału:

1.       wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK; organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członków i osób niezrzeszonych w PTTK;

2.       reprezentuje oddział na terenie swojego działania;

3.       powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;

4.       zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet Oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania; zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe;

5.       tworzy własne jednostki gospodarcze i reprezentuje Oddział w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;

6.       Podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Oddziału do jednostek regionalnych, o których mowa w Art. 53 ust. 1 Statutu PTTK.

7.       składa sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi Oddziału;

8.       powołuje i odwołuje urzędującego członka Zarządu Oddziału, kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;

9.       ustanawia regionalne i oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze;

10.   prowadzi szkolenie członków PTTK w zakresie podstawowym i ogólnym;

11.   podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK;

12.   współpracuje z zarządami innych oddziałów PTTK;

13.   Prezes Zarządu Oddziału zaznajamia Zarząd Oddziału lub jego Prezydium z wystąpieniami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowuje się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia

 

§ 22

1.    Zarząd Oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań.

2.    Funkcje komisji, rady lub zespołu, Zarząd Oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.

3.    Przewodniczący komisji, rad i zespołów mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

4.    Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez Zarząd Oddziału, należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań Oddziału w dziedzinie przez nie reprezentowanej, a w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Oddziału; koordynowanie działalności klubów. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów, uchwalonych przez Zarząd Oddziału.

 

§ 23

1.    Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Zjazd Oddziału, zaś w oddziale prowadzącym działalność gospodarczą z co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

2.    Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

§ 24

1.    Oddziałowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Oddziału.

2.    Oddziałowa Komisja Rewizyjna w szczególności:

1.    kontroluje działalność Zarządu Oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem Oddziału Statutem PTTK, uchwałami Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK, a także zasadami gospodarności i rzetelności;

2.    określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół i klubów;

3.    kontroluje gospodarowanie i nadzór Zarządu Oddziału nad majątkiem zarządzanym bezpośrednio przez Oddział oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych;

4.    przedstawia Zarządowi Oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych - wnioski personalne;

5.    przedstawia Zarządowi Oddziału swoją opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania;

6.    składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie ze swej działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Oddziału, pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

 

§ 25

Prezes lub upoważniony przez niego członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

 

§ 26

1.    Oddziałowa Komisja Rewizyjna oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

2.    Oddziałowa Komisja Rewizyjna podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.

 

§ 27

1.    Oddziałowy Sąd Koleżeński składa się z co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

2.    Oddziałowy Sąd Koleżeński wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

§ 28

Do kompetencji Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego należy:

1.       orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków Oddziału, w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących naruszenia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania;

2.       rozpatrywanie w granicach określonych w ust. 1 spraw podlegających właściwości sądu koleżeńskiego innego oddziału PTTK a przekazywanych do rozpatrzenia przez Prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

3.       rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi Oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.

 

§ 29

1.    Oddziałowy Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:

1.    upomnienie;

2.    naganę;

3.    zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat;

4.    wykluczenie z PTTK.

2.    Oddziałowy Sąd Koleżeński może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.

3.    Oddziałowy Sąd Koleżeński może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:

1.    pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK;

2.    pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.

4.    Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

5.    Kary organizacyjne ulegają zatarciu:

1.    kary określone w ust. 1 pkt. 1 i 2 - po upływie 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu;

2.    kara określona w ust. 1 pkt. 3 - po upływie 3 lat od zawieszenia;

3.    kara określona w ust. 1 pkt. 4 - po upływie 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu;

4.    kary, o których mowa w ust. 3 - po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o ukaraniu.

 

§ 30

1.    Od orzeczenia Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie miesiąca od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.

2.    Oddziałowy Sąd Koleżeński prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

 

§ 31

Oddziałowy Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.

 

§ 32

Prezes lub upoważniony przez niego członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

 


 

Polecamy

Advertisement

Odwiedziło nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
gości